درباره نشریه

دانشنامۀ ادبیات عرب (Encyclopedia of Arabic Literature) منبعی معتبر دربارۀ نویسندگان و شاعران، آثار، انواع ادبی، اصطلاحات کلیدی، مفاهیم و موضوعات ادبیات عرب است.

این دانشنامه دوره های کلاسیک (پیش از اسلام تا 656ق/ 1258م)، انتقال (656-1212ق/1258-1798م) و دوران مدرن را در یک اثر واحد پوشش می دهد. دانشنامه ادبیات عرب  بیش از 1300 مدخل تألیفی مستقل دارد.

در این دانشنامه متخصصان تحقیقات نوین و کهن را با هم آمیخته اند تا تحلیل و تفسیری موثق در مجموعه‌ای از زمینه های گوناگون ارائه دهند. دانشنامۀ ادبیات عرب به کوشش جولی اسکات میثمی (Julie Scott Meisami) و پُل اسْتارکی (Paul Starkey) در دو مجلد به زبان انگلیسی منتشر شد(راتلیج، 1998م). در طرح پژوهشی حاضر این اثر به زبان فارسی ترجمه و تکمیل می‌شود.