اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سید بابک فرزانه

زبان و ادبیات عرب دبیر علمی دانشنامه

dr.farzanehgmail.com

کارشناس نشریه

مجید جواهری

کارشناسی ارشد - مهندسی عمران کارشناس دانشنامه ادبیات عرب

m.javaheri9gmail.com